ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแพร่กระจายโรคใบขาวอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
คำสำคัญ โรคใบขาวอ้อย;การแพร่ระบาด
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรคใบขาวอ้อยมีการแพร่กระจายในภาคตะวันตก เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เป็นต้น โรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไพโตพลาสมาและมีเพลี้ยจั่กจั่นสีน้ำตาลเป็นพาหะในการแพร่กระจาย อ้อยสามารถแสดงอาการผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มงอก ไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยใบอ้อยมีขนาดเล็ก และสั้นลง จนกระทั่งเป็นฝอย สีของใบมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีซีดลงจนกระทั่งเป็นสีขาวไปทั่งใบ ประหนึ่งว่าอ้อยเป็นโรคใบขาว เทียบเป็น โรคเอดส์ของอ้อย หากพบอ้อยแสดงอาการใบขาว แม้เพียงหน่อเดียวในหนึ่งกอให้ทำการขุด และนำไปเผาทิ้งทำลายนอกแปลงหรือฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดวัชพืช (ไกลโฟเสท) ให้ตายไปทั้งกอ เพราะว่าโรคนี้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของอ้อย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแพร่กระจายโรคใบขาวอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.