ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Project Implementation to the Reform Action of Justice Administration for the Juvenile Drug Delinquent
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลง;การอำนวยความยุติธรรม;เด็กและเยาวชน;กระทำผิด;ยาเสพติด
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะที่ 2 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการบริหารจัดการโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด ขยายผล และประเมินผลสำเร็จของการนำนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในระยะที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ผลสำเร็จของการดำเนินงานได้สร้างแรงกระเพื่อม (Impact) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งในมิติทางกฎหมายที่สร้างคู่มือปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ด้านการปฏิบัติต่อเด็กกระทำความผิดซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาเป็นกลไกสำคัญในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม มิติทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดโปรแกรม JUDA ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีระบบฐานข้อมูลการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนที่แยกออกจากฐานข้อมูลของผู้ใหญ่ ที่เน้นการใช้งานในระดับสถานีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเชื่อมโยงกับระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอดรับกับการพัฒนาเทคนิคการตรวจสารเสพติดทางเส้นผมที่จะพลิกโฉมการตรวจสารเสพติดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น แต่ประหยัดทั้งงบประมาณและระยะเวลา โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนมิติด้านการผนึกพลังเครือข่าย ได้เกิดการพัฒนาหลักสูตรทักษะทางอาชีพทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ที่ตรงตามความถนัดของเด็กและเยาวชนและความต้องการของตลาดอาชีพ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการกว่า 30 แห่ง ที่พร้อมจะมอบโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่จริง สภาพแวดล้อมจริง และสถานการณ์จริง รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสมเมื่อได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง