ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Factors Affecting to Tourist’s selection as a Destination to Nostalgia Tourism in Chum Saeng district, Nakhonsawan Province.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พิศาล แก้วอยู่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr.pisarn kaewyu
คำสำคัญ นักท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต;การเลือกจุดหมายปลายทาง;ชุมแสง;ทับกฤช;นครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม https://scholar.google.com/citations?hl=th&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4pXgtmyE1W8I8rzlKzaYoxpmHeaqiO-Pk3pkqSlSKvpLMlvoHQa0kwbEEnAGMjaObUT9oSoBJioWSEMCTZ0BDBJfL4atETwMjNE80IHNd1Rj34Ys3eBYb7uUHwTAqeaBvJZzPvgXAZrxSDsjIMMThdNncP6melu72sWb3i_ZEXCcvoehpyufwct3N_R8lgg5ajSCt5VX4Owz61ByyGbVRqi3XWQw&user=vm77w9UAAAAJ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง