ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ของระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ระยะที่ 1
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge transfer of Automatic Speech Recognition (Phase 1)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.มงคล มีลุน
คำสำคัญ ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ;การสอบสวน;พาที
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ต่างๆ ได้ เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นำเข้า และผู้ที่มีความทุพพลภาพทางร่างกาย ได้แก่ ผู้พิการทางมือและผู้พิการทางสายตา ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ โดยแปลงเสียงจากคำพูดให้เป็นตัวหนังสือได้เพียงพูดภาษาให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการลดเวลาการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังและพิมพ์ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอนได้ ประสิทธิภาพของการแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษรของระบบรู้จำเสียงเสียงพูดอัตโนมัติ ระยะที่ 1 นั้น มีองค์ประกอบ 3 ประการ ที่จะทำให้ได้ผลการทดสอบที่ดีที่สุด คือ 1) ไมโครโฟนต้องมีคุณภาพจึงจะทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนน้อยที่สุด จากการทดสอบไมโครโฟนที่ใช้สายจะมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครโฟนแบบไร้สาย และไมโครโฟนแบบ USB จะมีปัญหาน้อยกว่า ไมโครโฟนแบบ AUX หรือ ไมโครโฟนแบบติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ 2) สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพไม่มีการหน่วงเวลา พบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก WiFi หรือ ของหน่วยงาน มีคุณภาพสัญญาณที่ดีกว่าอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3) การอ่านออกเสียงของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งถ้าอ่านเป็นธรรมชาติจะให้ผลที่ดีกว่าการอ่านแบบช้าหรือเร็วเกินไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดความรู้ของระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ระยะที่ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง