ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของตะกั่วต่อการแสดงออกของยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอในเซลล์เยื่อบุผิวท่อขดส่วนต้นในหน่วยไตของมนุษย์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ EFFECT OF LEAD ON DNA REPAIR GENES IN HUMAN RENAL PROXIMAL TUBULAR EPITHELIAL CELLS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริรักษ์ เหมพันธ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Sirirak Hemmaphan
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
คำสำคัญ ตะกั่ว;ยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ;เซลล์เยื่อบุผิวท่อขดส่วนต้นในหน่วยไตของมนุษย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของตะกั่วต่อการแสดงออกของยีนซ่อมแซม DNA ในเซลล์เยื่อบุผิวท่อขดส่วนต้นในหน่วยไตของมนุษย์ ผลจากโครงการวิจัยพบว่า การสัมผัสกับตะกั่วในระยะเฉียบพลัน และเรื้อรังสามารถลดการแสดงออกของยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอทั้งในระดับ mRNA และโปรตีน ดังนั้นผลจากโครงการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงกลไกระดับโมเลกุลของตะกั่วในการยับยั้งกลไกการซ่อมแซม DNA ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเพิ่มความเสียหายของ DNA ในเซลล์เยื่อบุผิวท่อขดส่วนต้นในหน่วยไตของมนุษย์ที่ถูกสัมผัสด้วยตะกั่ว
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง