ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพของสมบัติพรีไบโอติกจากกากกาแฟปรับสภาพขั้นต้นต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Potential prebiotic property of treated-spent coffee grounds on gut microbiota in human gut modelling for application as functional food
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อรวรรณ ละอองคำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Orawan La-ongkham
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร , ผศ.ดร. มัสลิน นาคไพจิตร , ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
คำสำคัญ กากกาแฟ;แมนโนโอลิโกแซ็กคาร์ไรด์;พรีไบโอติก;ระบบถังหมักลำไส้จำลอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย สารสกัดพรีไบโอติกในโครงการวิจัยนี้เตรียมได้จากการย่อยกากกาแฟปรับสภาพขั้นต้นโดยใช้รีคอมบิแนท์แมนนาเนสสกัดหยาบจากเชื้อ Bacillus subtilis GA2(1) ได้ผลิตภัณฑ์แมนโนโอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ที่แสดงสมบัติพรีไบโอติกที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถต้านทานการย่อยในสภาวะจำลองระบบทางเดินอาหารตอนต้น และความสามารถกระตุ้นการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นสารสกัดจากกากกาแฟที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงมีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของสารพรีไบโอติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารฟังก์ชั่นหรืออาหารเพื่อสุขภาพได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศักยภาพของสมบัติพรีไบโอติกจากกากกาแฟปรับสภาพขั้นต้นต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง