ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศิริพร ครุฑกาศ
คำสำคัญ ทักษะการแก้ปัญหา ระบบการสอนรายบุคคล นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายและกึ่งทดลองมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และศึกษาทักษะการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาร่างรูปแบบ ฯ และได้นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาจะเข้าสู่ระบบการสอนรายบุคคล ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์URL http://110.164.74.73/moodle/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง