ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาอันตรกิริยาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองระหว่างสารสกัดน้ําสมุนไพรตํารับตรีผลาและยาที่ถูกเมแทบอไลท์โดยไซโตโครมพี 450 ชนิด 1A2/3A4 โดยการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Evaluation of in vitro and in vivo interactions between Triphala water extract and cytochrome P450 1A2/3A4-substrate drugs based on pharmacokinetic analyses
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส. จันทร์นรินทร์ นนทะขาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Ms.Jannarin Nontakham
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ, ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์, ศ.ดร.ฮิโตชิ ซาโตะ, รศ.ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา, ผศ.ดร.ภญ.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร, ดร.จันทนา ยะหัวฝาย
คำสำคัญ อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์/สารสกัดสมุนไพรตำรับตรีผลา/ไซโตโครมพี450/พี-ไกลโคลโปรตีน/ฟีนาซีติน/มิดาโซแลม;Pharmacokinetic interaction/ Triphala extract/ Cytochrome P450/ P-glycoprotein/ Phenacetin/ Midazolam
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย สารสกัดน้ำสมุนไพรตํารับตรีผลาเกิดอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์กับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ cytochrome P450 ในหลอดทดลอง โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ชนิด CYP1A2>3A4>2C9>2D6 ในไมโครโซมตับมนุษย์ และเมื่อให้พร้อมกันเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา phenacetin และยา midazolam เท่ากับ 60% และ 40% ตามลําดับ หลังจากได้รับสารสกัดน้ำสมุนไพรตํารับตรีผลาร่วมกับยาทั้งสองชนิดทางปากในหนูแรท โดยคาดว่าอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการยยับยั้งการทํางานของ CYP1A และ CYP3A ตามลําดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09764
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์พื้นฐาน
  • วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร
Creative Commons License


การศึกษาอันตรกิริยาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองระหว่างสารสกัดน้ําสมุนไพรตํารับตรีผลาและยาที่ถูกเมแทบอไลท์โดยไซโตโครมพี 450 ชนิด 1A2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง