ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของปริมาณไนโตรเจนและการควบคุม pH ต่อการหมักน้ำอ้อยเพื่อผลิตอัลจิเนทด้วยเชื้อ Azotobacter vinelandii
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Effect of nitrogen content and pH control on sugarcane juice fermentation for producing alginate by Azotobacter vinelandii
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สอยสรวง อรุณส่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Soysruang Aroonsong
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ
คำสำคัญ อัลจิเนท;น้ำอ้อย;การหมักแบบกะ;Azotobacter vinelandii
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การศึกษาผลของค่า pH ที่ควบคุมกับค่าความเข้มข้นไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิตอัลจิเนทโดยการหมักน้ำออยซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยเชื้อ Azotobacter vinelandii ATCC 9046 พบว่า ค่า pH และความเข้มของไนโตรเจนส่งผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย ความเข้มข้นอัลจิเนทและน้ำหนักโมเลกุลของอัลจิเนท (P<0.05) แต่ปัจจัยร่วมของทั้งสองปัจจัยส่งผลแค่น้ำหนักโมเลกุลของอัลจิเนท ค่า pH และความเข้มข้นไนโตรเจนที่ดีที่สุดในการผลิตอัลจิเนทโดยการหมักน้ำอ้อย คือ pH 6.00 และไนโตรเจน 0.10 กรัม/ลิตร
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • อื่นๆ : วิศวกรรมอาหาร
Creative Commons License


ผลของปริมาณไนโตรเจนและการควบคุม pH ต่อการหมักน้ำอ้อยเพื่อผลิตอัลจิเนทด้วยเชื้อ Azotobacter vinelandii is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง