ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติของสารโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีอนุพันธ์ของเบนโซเอตเป็นลิแกนด์หลัก
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Synthesis, Structures and Properties of Novel Coordination Polymers based on Benzoate Derivatives
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว ผกามาศ ปรมวิทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Phakamat Promwit
คำสำคัญ 1D Coordination polymers, Benzoate Derivatives, 4,4’-Bipyridine, Paddle-wheel, Catalyst
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ทั้งหมด 7 สาร ที่ประกอบไปด้วยลิแกนด์สะพาน 4,4′-bipyridine และอนุพันธ์ของคาร์บอกซิเลต จากการศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่างๆพบว่า สารที่สังเคราะห์ได้ไม่มีสมบัติการดูดซับก๊าซ N2 และ CO2 เนื่องจากความหนาแน่นทางโครงสร้าง มีสมบัติการดับแสงสำหรับตัวทำละลายไนโตรเบนซีนเพื่อพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์เชิแสง และมีสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของฟีนิลอะซิเตตและเมทานอลที่มีประโยชน์ต่อการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติของสารโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีอนุพันธ์ของเบนโซเอตเป็นลิแกนด์หลัก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง