ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของไขมันในช่องท้องและระดับอะดิโพคายน์เพื่อใช้ในการทำนายความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรของกองทัพเรือไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Efficiency of visceral fat and adipokine levels in predicting cardiometabolic risk in Thai Navy adults
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปวีณา ปัญจธารากุล และผศ.ดร. นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Paweena Panjatharakul and Asst. Prof Dr. Narisa Kengtrong Bordeerat
คำสำคัญ ไขมันในช่องท้อง, ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก, ดัชนีมวลกาย
หน่วยงาน บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ภาวะคาร์ดิโอเมแทบอลิก(CMD)คือกลุ่มอาการที่มีระบบเมแทบอลิซึมในร่างกายที่ผิดปกติร่วมกับการมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสัมพันธ์กับระดับไขมันในช่องท้อง(VF)ที่สูงขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาแบบ case control study ในกลุ่มบุคลากรกองทัพเรือมีBMIอยู่ในช่วง18.5-24.9 kg/m2โดยใช้เกณฑ์ CMDS พบค่าเฉลี่ยVFในกลุ่มผู้มีภาวะCMDสูงกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับVFสูงขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับGlucose,CHOL,LDL-C และจากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นพบว่ากลุ่มผู้มีระดับVFและไตรกลีเซอไรด์สูง จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะCMDมากกว่าคนปกติ 1.3และ 1.7 เท่าตามลำดับ HDL-C ที่สูงจะเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดภาวะCMDได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/article/view/253294
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • อื่นๆ : โรคไม่ติดต่อ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง