ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  นางสาวปภัสสรา บัวเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การจัดการความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากรร่วม
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบาย :  จากการที่ภาครัฐได้เข้ามาพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และมีส่วนในการบริหารจัดการผ่านการกำหนดนโยบายต่างๆ ทำให้กลไกตลาดไม่สามารถเข้ามาจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างแท้จริง การใช้ประโยชน์จึงมีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการภายในกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงและการเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงผลจากการใช้ประโยชน์ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยตัวแสดงหลักของความสัมพันธ์เชิงอำนาจเกิดจากการจัดการทรัพยากรร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายรัฐกับปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิและอำนาจในการจัดการทรัพยากร และความลักลั่นขัดแย้งของนโยบายรัฐ เนื่องจากนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นได้สร้างอำนาจให้สิทธิในการจัดการทรัพยากรของรัฐเหนือสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ซึ่งการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ก่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดกฎกติกาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง และเกิดความพยายามในการแสวงหาจุดร่วมในการจัดการทรัพยากรระหว่างตัวแสดงต่างด้วยกัน แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแสดงต่างๆ ส่งผลให้การกำหนดการจัดการทรัพยากรดังกล่าวมีทิศทางไปในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์หลัก น้ำพุร้อนสันกำแพงจึงมีอำนาจในฐานะที่เป็นทรัพยากรหลักของการจัดสรรผลประโยชน์ และตัวแสดงที่มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรมีอำนาจในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการพัฒนากฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชนต่าง ๆ ในสังคมมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดการทรัพยากรของส่วนรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
Creative Commons License
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710