ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนรูป “ราชธานีศรีวะนาไล” ผ่านวิธีพหุสัมผัส สู่สุนทรียะเชิงสัมพันธ์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ THE TRANSFORMATION OF “RATCHATHANI SIWANALAIW” INTO RELATIONAL AESTHETICS THROUGH MULTISENSORY
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภคมน ตั้งจิตติเลิศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Pakamon Tangchitiloet
คำสำคัญ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี;พหุสัมผัส;ศิลปะดิจิทัล;เทคโนโลยีความจริงเสมือน;เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม;สุนทรียะเชิงสัมพันธ์;เทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนรูป “ราชธานีศรีวะนาไล” ผ่านวิธีพหุสัมผัส สู่สุนทรียะชิงสัมพันธ์ เป็นสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสาน (Mixed Media reality) โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ผ่านการรับรู้แก่ผู้ชมเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการชมงานประเพณีควบคู่เทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนรูป (Transformation) เพื่อพลิกโฉมประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ที่มีเอกลักษณ์ ช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล และส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5-109720150795041/?ref=pages_you_manage
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปลี่ยนรูป “ราชธานีศรีวะนาไล” ผ่านวิธีพหุสัมผัส สู่สุนทรียะเชิงสัมพันธ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง