ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาลักษณะและความเป็นพิษต่อเซลลข์องสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของโลหะ ทองแดง เงิน และทอง พอร์ไฟรินประเภทสายโซ่ยาวและอนุพันธ์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Characterization and cytotoxicity of new copper(II) silver(II) and gold(III) tetra alkyl phenoxy porphyrin derivatives
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายทศพล พรหมสถิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Tossapon Phromsatit
คำสำคัญ Porphyrin;Metalloporphyrin;Anticancer activity
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทำการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนที่เรียกว่า “พอร์ไฟริน” โดยมีโลหะอะตอมกลางเป็น ทองแดง เงิน และทอง โดยสารประกอบในกลุ่มพอร์ไฟรินสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายประการ เช่น ความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทดลองนำสารประกอบเชิงซ้องทองพอร์ไฟรินไปศึกษาความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านม MCF7 ผลปรากฏว่า AuTPP และ AuTOMPP มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งดีที่สุด และยังไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติอีกด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์เคมี
Creative Commons License


การศึกษาลักษณะและความเป็นพิษต่อเซลลข์องสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของโลหะ ทองแดง เงิน และทอง พอร์ไฟรินประเภทสายโซ่ยาวและอนุพันธ์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง