ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมัลดิทอฟแมสเปคโตรมิเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ที่ดื้อต่อยาฟลูโคนาโซล
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development of MALDI-TOF MS to detect Fluconazole resistance in Candida albicans
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว ชนิกา แม้นจันทรารัตน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Chanika Maenchantrarath
คำสำคัญ Candida albicans;matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS);fluconazole susceptibility testing;overexpression
หน่วยงาน งานจุลชีววิทยา ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย เมื่อบ่มเชื้อที่ความเข้มข้นยาฟลูโคนาโซล 4 และ 8 µg/mL เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เชื้อที่ดื้อยา (ATCC96901) พบ spectral intensity ที่ 3376-3382 m/z ต่ำลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองความเข้มข้น เชื้อที่ไว (MYA2876) พบว่าสูงขึ้นทั้งสองความเข้มข้น ส่วนเชื้อที่ดื้อแบบ susceptible-dose dependent (ΔMYA4440) พบว่าที่ 4 µg/mL ต่ำลงและสูงขึ้นที่ 8 µg/mL โปรตีนสเปคตรัมที่ 3376-3382 m/z มีความเกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อยาฟลูโคนาโซลของ C. albicans โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีน CDR1 และ CDR2
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องมัลดิทอฟแมสเปคโตรมิเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ที่ดื้อต่อยาฟลูโคนาโซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง