ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคจุดคาร์บอนเรืองแสงจากทะลายปาล์มเปล่า เพื่อนำส่งยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ SYNTHESIS OF FLUORESCENT CARBON DOTS DERIVED FROM PALM EMPTY FRUIT BUNCH FOR THE TARGETED DELIVERY OF ANTI-CANCER DRUG
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ แสงจันทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Amornrat Sangjan
เจ้าของผลงานร่วม Suthida Boonsith, Kanokwan Sansanaphongpricha, Tapanee Thinbanmai, Sakhon Ratchahat, Navadol Laosiripojana, Kevin C.-W. Wu, Hyeon Suk Shin, Chularat Sakdaronnarong
คำสำคัญ Palm Empty Fruit Bunch, Carbon Dots, Fluorescent, Anti-Cancer Drug, Drug Delivery
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย งานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอน(CDs) ระดับนาโน โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอมัล ซึ่งมีสารตั้งต้นเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า (EFB) และมีการปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล (PEG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกับหมู่ฟังก์ชันของยาต้านมะเร็ง อนุภาคคาร์บอนที่ได้รับการปรับปรุงด้วย PEG แสดงคุณสมบัติการเรืองแสงที่ดี มีความเข้มของการปลดปล่อยสูงและมีความเสถียรสูง ดังนั้น CDs-PEG จึงเป็นวัสดุระดับนาโนที่มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้งานทางชีวภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://rdcu.be/cQabo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง