ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการและกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิต
คำสำคัญ มูลนิธิเวชดุสิตฯ;ผู้ด้อยโอกาส;พัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิต อาคาร E ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลกรุงเทพ มีปณิธานแน่วแน่ที่จะบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็น “สถานพยาบาลซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และความเมตตาปราณีมาบรรจบกัน” ตลอดระยะเวลาของการให้บริการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จวบจนปัจจุบันนี้ ปณิธานดังกล่าวได้รับการตอกย้ำ และถือปฏิบัติตลอดมา หนึ่งในนั้นคือการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ นับแต่วันที่ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ก่อตั้งขึ้นทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการและกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุขไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยให้ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jDmsrbcQ1Ig
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการและกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง