ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Agricultural production management using the paddy seed cleaning machine for community development for stability, wealth and sustainability
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน , รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช , อาจารย์บรรลุ เพียชิน
คำสำคัญ ทำความสะอาด;เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก;ตะแกรงโยก;ตะแกรงกลม
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยดำเนินการจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม ในด้านการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชุมชนสังคม โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ กิจกรรมที่ดำเนินการมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานให้แก่ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งได้ส่งมอบเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ เพชรบุรี จากผลการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องทำความสะอาดผู้ปฏิบัติการที่จะทำหน้าที่ประจำหน่วยงาน สามารถใช้งานและเข้าใจหลักการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี โดยเครื่องทำความสะอาดที่ได้รับมอบมีความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่รวมถึงตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง