ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Innovation Transfer and promoting and developing of Community Enterprise Prototype for Self-reliant Integrated Beef Production for in SNOOK Provinces
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ศิริสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Preecha Sirisom
เจ้าของผลงานร่วม ธนพัฒน์ สุระนรากุล , นวลจันทร์ เพชรนุ้ย , ประหยัด ศรีโคตร , เพชรรัตน์ ชัดเจน , ทนงศักดิ์ ธาตุชัย
คำสำคัญ อาหารโคเนื้อ;ต้นทุนต่ำ;แบบพึ่งพาตนเอง;ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด;น้ำเชื้อ;จังหวัดสนุก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การดำเนินงานตลอดโครงการบรรลุเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด 11 ข้อ ดังนี้ 1) จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 316 ราย (มากกว่า ค่าเป้าหมาย 76 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.05) 2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการ มีจำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 2) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครพนม (กฟก. นพ.) 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ 4) ศูนย์พัฒนาพืชอาหารสัตว์จังหวัดนครพนม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ 95.17 ค่าคะแนนระดับ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 98.10 ในลักษณะใช้ในการพัฒนายกระดับฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เกิดความเข้มแข็ง 5) ได้ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างการผลิตโคเนื้อครบวงจรในท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ตามพื้นที่จัดทำโครงการตามเป้าหมาย 6) จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 6 แห่ง และ 7) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เท่ากับ 40.84 เท่าของงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง