ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่ากากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทานผ่านการอัดเม็ดและการทอรีแฟคชั่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Valorisation of solid waste from ready-to-drink industry through pelletization and torrefaction for use as biofuel
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุคลภัทร แท่นพรหม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Sukonlaphat thanphrom
คำสำคัญ ชีวมวล, การอัดเม็ด, การทอริแฟคชั่น, กากของเสีย, อุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทาน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากกากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทาน ได้แก่ กากชาเขียว กากวุ้นมะพร้าว และกากดอกเก๊กฮวย โดยไม่ใช้ตัวประสาน โดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิก ด้วยแรงขนาด 5 ตัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จากนั้นทำการปรับปรุงสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดด้วยกระบวนการทอรีแฟคชั่น ทำการวิเคราะห์สมบัติของเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดที่ได้ ตามมาตรฐานของไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2772-2560 และมาตรฐานยุโรป EN 14961-6
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี (พืช, ผลิตภัณฑ์)
Creative Commons License


การเพิ่มมูลค่ากากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทานผ่านการอัดเม็ดและการทอรีแฟคชั่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง