ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำทะเลรุกล้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development of efficient earth structure design for protection of seawater intrusion into coastal area
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สยาม ยิ้มศิริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Siam Yimsiri
เจ้าของผลงานร่วม ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
คำสำคัญ การรุกล้ำของน้ำทะเล;พนังกั้นน้ำเหนือผิวดิน;กำแพงทึบน้ำใต้ผิวดิน;การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน;ปูนซีเมนต์;การทดสอบในห้องปฏิบัติการ;การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ Re-submit ปีงบประมาณ 2563 ใน Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
Creative Commons License


การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำทะเลรุกล้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง