ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องตรวจและรักษาผู้ป่วย achalasia
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
เจ้าของผลงานร่วม สุกัญญา จิระชัยพิทักษ์ , Somchai Amornyotin
คำสำคัญ การระงับความรู้สึก;การส่องกล้อง;achalasia
หน่วยงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การระงบความรู้สึกสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยบุคลากรทางด้าน วิสัญญวิทยาผู้มีประสบการณ์ในผู้ป่วย achalasia สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องมาจาก วิวัฒนาการของยาระงับความรู้สึก อุปกรณ์เฝ้าระวงั อุปกรณ์สาหรับการทำหัตถการ รวมทั้งความชำนาญของแพทย์ส่องกลองและวิสัญญีแพทย์แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้การระงับความรู้สึก ต้องมีความรู้และความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาของโรค ติดตามเฝ้าระวัง สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งตัองเข้าใจวิธีการทำหัตถการส่องกล้องชนิดนี้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องตรวจและรักษาผู้ป่วย achalasia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง