ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษาระดับไร่นา
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Enhancement of drought tolerant in sugarcane by growth promoting bacteria: A field study
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกวัล ลือพร้อมชัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Ekawan Luepromchai
เจ้าของผลงานร่วม บุญลือ คะเชนทร์ชาติ , พิวัตร เกตุยิ้ม
คำสำคัญ สารชีวภัณฑ์;แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต;ต้นอ้อย;ภาวะแล้ง
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย งานวิจัยนี้คัดเลือกกลุ่มแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช 4 ชนิด นำมาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์ผสมสูตรน้ำ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญของอ้อยในภาวะแล้ง ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของแบคทีเรีย เมื่อนำกลุ่มแบคทีเรียไปใช้ระหว่างการปลูกอ้อยในระดับไร่นา พบว่าอ้อยยังคงรักษาการทำงานในเซลล์ สามารถเจริญเติบโตได้แม้เข้าสู่ภาวะแล้ง นอกจากนี้ยังส่งผลให้อ้อยมีน้ำหนักและความสูงเพิ่มมากขึ้น จึงนำไปสู่การพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ผสม ที่มีการใช้โมลาสเป็นแหล่งอาหารในการเจริญของแบคทีเรีย ส่งผลให้สามารถผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์ผสมที่มีราคาถูกเพื่อจำหน่ายในเชิงพานิชย์ เหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเกษตรต่อไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
Creative Commons License


การเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต: การศึกษาระดับไร่นา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง