ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง
คำสำคัญ ระบบดูแลสุขภาพ;ผู้สูงอายุ;โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แนวโน้มประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และเครื่องวัดเบาหวานนักวิจัยจึงได้มีความคิดที่จะผลิตระบบการดูแลสุขภาพขึ้นมา เครื่องตรวจสอบการล้มของผู้สูงอายุ สำหรับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ผู้สูงอายุสามารถที่จะวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่รพ.แล้วเอาค่าความดันที่วัดได้หรืออัตราการเต้นหัวใจที่วัดได้ส่งข้อมูลไปให้แพทย์ที่รพ.แล้วแพทย์สามารถที่จะนำเอาข้อมูลที่ผู้สูงอายุได้มาทำการวินิจฉัยว่าตอนนี้สุขภาพผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เครื่องตรวจสอบการล้มของผู้สูงอายุ จะมีตัวเซนต์เซอร์ซึ่งจะผูกติดกับผู้สูงอายุตลอดเวลา ถ้าผู้สูงอายุล้มขึ้นมาตัวเซนต์เซอร์ส่งข้อมูลการล้มมาเข้าที่เครื่องโทรศัพท์ซึ่งเครื่องโทรศัพท์จะอยู่กับตัวผู้สูงอายุตลอดโดยการลิงค์ข้อมูลผ่านบลูทูสซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้จะทำการส่งสัญญาณ SMSมาเข้าที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรศัพท์เคริ่องนี้จะเป็นโทรศัพท์อยู่ที่ฝั่งโรงพยาบาลหลังจากที่ผู้สูงอายุล้มตัวเซนต์เซอร์ส่งข้อมูลมาให้โทรศัพท์ที่ตัวผู้สูงอายุโทรศัพท์เครื่องนี้ส่งSMSมาเข้าโทรศัพท์ที่โรงพยาบาลพอโรงพยาบาลได้รับSMSที่มาจากผู้สูงอายุสามารถที่จะค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร สามารถที่จะส่งรถพยาบาลไปรับตัวผู้สูงอายุมารักษาพยาบาลได้ทันที
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lkHq_vUd024
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Creative Commons License


ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง