ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างแบบจำลองการแบ่งปันข้อมูลภายในสายโซ่อุปทานข้าวโพดหวานเพื่อใช้บนระบบบล็อกเชน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ INFORMATION SHARING MODELING IN SWEET CORN SUPPLY CHAIN FOR USING ON BLOCKCHAIN
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภัทรกร มหาสรศักดิ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Phattharakorn Mahasorasak
คำสำคัญ การออกแบบจำลอง;การแบ่งปันข้อมูล;โซ่อุปทาน;ข้าวโพดหวาน;บล็อกเชน
หน่วยงาน คณะผลิตการกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การศึกษาการสร้างแบบจำลองการแบ่งปันข้อมูลภายในโซ่อุปทานข้าวโพดหวานเพื่อใช้บนระบบบล็อกเชน โดยใช้กรอบแนวความคิดเรื่องบริบทด้านเทคโนโลยี องค์กร สภาพแวดล้อมเป็นมุมมองหลักทางทฤษฎี ร่วมกับการออกแบบโทเคน การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และจำลองสถานาการณ์ด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ จากผลการศึกษาได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีศักยภาพในการนำผู้ปลูก ผู้ประสานงาน และผู้แปรรูปไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
  • สหสาขาวิชาการ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง