ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge transfer of silk dyeing with natural dyes and appropriate wastewater treatment to enhance the value of local fabrics
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา เจริญลาภ
เจ้าของผลงานร่วม ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;ผ้าไหมทอมือ;สีธรรมชาติ;การบำบัดน้ำเสีย;การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิจัย และชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านอัดแดก หมู่บ้านสีโค และหมู่บ้านสัมพันธ์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 41 คน มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่าชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ได้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตรได้แก่ การสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร พบว่าทุกหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 ± 0.22 ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน มีค่า IOC เท่ากับ 0.92 ± 0.03 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าผู้ผ่านการอบรมในทั้ง 5 หลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนก่อนฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 ± 0.21 คิดเป็นร้อยละ 35.4 อยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าคะแนนหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ± 0.13 คิดเป็นร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.13 ± 3.21 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ± 0.49 ทั้งนี้รูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชน ทำให้นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจ และความเชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง