ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เดนไดรติคชนิดพัฒนาตัวเองในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันจาเพาะต่อโปรตีนมีโซทีลินในมะเร็งเต้านมชนิดทรีปเปิ้ลเนกาทีป
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ FUNCTIONAL ENHANCEMENT OF SELF-DIFFERENTIATED DENDRITIC CELLS FOR ACTIVATION OF EFFECTOR CELLS AGAINST MESOTHELIN-EXPRESSING TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER USING TOLL-LIKE RECEPTOR 4 LIGAND
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Niphat Jirapongwattana
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Niphat Jirapongwattana
คำสำคัญ Mesothelin;Dendritic cells;Triple negative breast cancer;T cells
หน่วยงาน Department of Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย TNBC) เป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่มีความรุนแรงมากกว่าชนิดอื่นๆและยังมีวิธีการรักษาที่จากัดกว่าชนิดอื่นๆ การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่เพื่อผู้ป่วย TNBC จึงมึความสาคัญ ในการศึกษานี้คณะผู้วิจัยได้ผลิตเซลล์ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันจาเพาะต่อเซลล์มะเร็งซึ่งสามารถกาจัดเซลล์ TNBC ได้อย่างจาเพาะและมีประสิทธิภาพ ผลงานการวิจัยนี้เมื่อได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตอาจเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการรักษาผู้ป่วย TNBC ที่ยังมีวิธีการรักษาจากัดในปัจจุบัน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง