ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Precision system of water resource management and yield estimation for sugarcane cultivation
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Boonlue Kachenchart
เจ้าของผลงานร่วม เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , ศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี , เอกวัล ลือพร้อมชัย , พิวัตร เกตุยิ้ม , ชิษณุพงศ์ ประทุม , ธรรมรัตน์ พุทธไทย , ปรมาภรณ์ คงหล้า
คำสำคัญ อ้อย;สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช;ผลผลิตน้ำ;แบคทีเรียส่งสริมการเจริญเติบโต;อากาศยานไร้คนขับ;Sugarcane (Saccharum officinarum L.);Crop coefficient;Water productivity;Plant growth promoting bacteria;UAV
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การจัดการน้ำแบบแม่นยำในการปลูกอ้อย จากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-Atmosphere continuum) เพื่อกำหนดเวลาและปริมาณน้ำอย่างอุตมภาค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) ประเมินและตัดสินใจเวลาที่ต้องให้น้ำแก่พืช จากปริมาณในดินที่เป็นประโยชน์และดัชนีความเครียดด้านน้ำของอ้อย 2) กำหนดปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืช ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อย พร้อมกับการติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการประมวลผลจากภาพที่ได้จาก UAV เพื่อวางแผนกำหนดวิธีบำรุงอ้อยให้ทันการณ์ กรณีที่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอและฝนทิ้งช่วง การใช้ชีวภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย จะเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทรัพยากรน้ำ
Creative Commons License


แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง