ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาค่าการคายระเหยน้ำและสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อย ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The study of evapotranspiration and crop coefficient of sugarcane under climate change by Bowen ratio and Lysimeter
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Boonlue Kachechart
เจ้าของผลงานร่วม เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , ศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี
คำสำคัญ อ้อย;การคายระเหยน้ำ;สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช;ดัชนีความเครียดด้านน้ำของพืช;การตอบสนองของผลผลิตต่อการขาดน้ำ;Sugarcane (Saccharum officinarum L.);Evapotranspiration;Crop coefficient;Crop water stress index;Yield responds to water deficit
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยเชิงเดี่ยวและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืชส่วนฐาน ตลอดระยะการเจริญเติบโต มีค่า 0.77 และ 0.63 ตามลำดับ กรณีที่เกษตรกรมีน้ำต้นทุนจำกัด และต้องการประหยัดต้นทุนการปลูกอ้อย การกำหนดระดับเขตวิกฤตการพร่องน้ำในดินไม่ให้ต่ำกว่า 25% ของความจุความชื้นสนาม จะทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำอ้อยแบบไม่ให้อ้อยเกิดความเครียดจากการขาดน้ำ ทั้งนี้การให้น้ำดังกล่าวควรติดตามตรวจวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำของอ้อยด้วย IoT เพื่อให้สามารถตัดสินใจการให้น้ำอ้อยเสริมที่แม่นยำตรงกับสถานะของน้ำในดิน พืช และอากาศ เพื่อป้องกันความเสียหายหากพืชขาดน้ำมากเกินไปได้อย่างทันท่วงที
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทรัพยากรน้ำ
Creative Commons License


การศึกษาค่าการคายระเหยน้ำและสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อย ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธี Bowen ratio และ Lysimeter is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง