ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โลจิสติกส์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คำสำคัญ โลจิสติกส์
หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รัฐบาลไทยกำหนดให้โลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ โดยในปี 2549 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รับหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคการผลิต ตลอดโซ่อุปทานมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจะเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ และเป็นฐานสนับสนุนในทุกกิจกรรมของประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการมีความมั่นคง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในภาพรวมและสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โลจิสติกส์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง