ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มันสำปะหลังอายุสั้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัลยา เนตรกัลยามิตร
คำสำคัญ มันสำปะหลัง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หลังฤดูการทำนาเกษตรกรมักจะทิ้งพื้นที่ทำนาให้ว่างเปล่า 6 เดือน มิได้ทำประโยชน์อะไรโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง จะพบว่ามีพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 9 หมื่นไร่ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก จึงได้วิจัยเพื่อหาแนวทางการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตน้อย ไม่ใช้น้ำ ขณะเดียวกัน ก็ไม่เพิ่มภาระให้กับเกษตรกร การปลูกพืชหลังนานอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยตัดวงจรโรคระบาดในนาข้าวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WOX2WpNrXX0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


มันสำปะหลังอายุสั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง