ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดระบบของคาลานอยด์โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus Kiefer, 1932 ในประเทศไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Systematics of genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Calanoida: Diaptomidae) in Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนิดา แซ่ตั้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Thanida Saetang
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ
คำสำคัญ diversity, cryptic species, DNA taxonomy, morphological variability, mitochondrial gene, nuclear gene
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การศึกษาคาลานอยด์โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus โดยใช้ข้อมูลทางลักษณะสัณฐานทางวิทยาและข้อมูลเชิงชีวโมเลกุลของยีน 12S rRNA, ITS2 และ 28S บ่งชี้ว่า สกุลดังกล่าวมีมีความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานค่อนข้างสูง และมีชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น (cryptic species) โดย T. vicinus พบชนิดซ่อนเร้นอย่างน้อย 4-5 ชนิด และ T. cf. lanaonus พบ 4 ชนิด จะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูลทางลักษณะสัณฐานทางวิทยาร่วมกับข้อมูลเชิงชีวโมเลกุล จะนำไปสู่การประเมินความหลากชนิดและการระบุสถานะที่แท้จริงของสกุล Tropodiaptomus ในประเทศได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nature.com/articles/s41598-022-06295-4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สัตววิทยา

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง