ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเตชภณ ทองเติม
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา,รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คำสำคัญ ผู้สูงวัย, สมรรถภาพทางกาย, หกล้ม, ภาวะพึ่งพา,
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยไทย และ สร้างโมเดลคัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ตัวอย่างเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 5,632 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 64 ตำบล จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย ผลการศึกษาได้เกณฑ์สมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 7 รายการทดสอบ ได้แก่ 1) มือไขว้หลังแตะกัน 2) นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า 3) ลุก–เดิน–นั่ง ไปกลับ 8 ฟุต 4) ยกน้ำหนักขึ้นลง 30 วินาที 5) ลุก–ยืน–นั่ง 30 วินาที 6) ย่ำเท้ายกเข่าสูง 2 นาที และ 7) การย้ายบล็อก และได้โมเดลแผนภูมิต้นไม้สำหรับใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงวัยไทย ซึ่งประกอบด้วยรายการทดสอบ ลุก–เดิน–นั่ง ไปกลับ 8 ฟุต ลุก–ยืน–นั่ง 30 วินาที และย่ำเท้ายกเข่าสูง 2 นาที โดยมีค่าความแม่นยำในการพยากรณ์ เท่ากับ 95.76% นอกจากนี้ได้โมเดลแผนภูมิต้นไม้สำหรับใช้คัดกรองภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย ประกอบด้วย ลุก–เดิน–นั่ง ไปกลับ 8 ฟุต ย่ำเท้ายกเข่าสูง 2 นาที และอายุ โดยมีค่าความแม่นยำในการพยากรณ์ เท่ากับ 73.01%
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง