ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับการ์ตูน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
คำสำคัญ หนังสือการ์ตูน;ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย หนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับการ์ตูน เป็นการสร้างสื่อการสอนโดยการนำเอารูปแบบก­ระบวนการสอนจากการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้­ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส­์ โดยนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโล­ยีสารสนเทศมาใช้ในการผลิตสื่อการสอน ซึ่งมีรายละเอียดของรายวิชาครบถ้วน เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย­ตนเองได้ และครูผู้สอนสามารถใช้สอบแบบรายบุคคลได้ด้­วย ซึ่งจะช่วยให้ครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างสื่อการ­สอนได้ด้วยตัวเอง เป็นประโยชน์ ต่อสถาบันการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=HAjirpjo_YI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง