ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Residual 2-hydroxyethyl Methacrylate (HEMA) and Release From a Novel Resin-Modified Glass-Ionomer Cement
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณจรัส จารุจารีต
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร. อุรีพร เล็กกัต , ผศ. ดร. ชโณทัย เฮงตระกูล
คำสำคัญ resin-modified glass-ionomer cement;RMGIC;BIO-resin-modified glass-ionomer cement;BIO-RMGIC;HEMA release;2-hydroxyethyl methacrylate;Biomaterial;Chitosan
หน่วยงาน ภาควิชาอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาวัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ให้เป็นวัสดุชีวภาพโดยการดัดแปลงส่วนผงด้วยการเติมผงของไคโตซานร้อยละ 15 และสารโบวินซีรัมอัลบูมินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก (โนเวลเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์) เพื่อส่งเสริมให้วัสดุสามารถปลดปล่อยสาร ชีวโมเลกุลไปกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แต่ไคโตซานและโบวินซีรัมอัลบูมินที่มีในส่วนประกอบ ของวัสดุที่ถูกดัดแปลง อาจไปรบกวนปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารฮีมาและกรดพอลิอะคริลิคทําให้มี ปริมาณสารฮีมาที่ตกค้างสูงขึ้นได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารฮีมา ทั้งหมดที่ตกค้างในวัสดุหลังการบ่มตัวด้วยแสง และปริมาณสารฮีมาที่ถูกปลดปล่อยในน้ำกลั่นใน ระยะเวลา 7 วัน รวมถึงการปลดปล่อยผ่านเนื้อฟันจากโนเวลเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง