ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สื่อสังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพรพิพัฒน์ วรรณจิตร์
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำสำคัญ สื่อสังคม;การคิดแบบหมวกหกใบ;ทักษะการคิดวิจารณญาณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณให้กับนักเรียน โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบทเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางความคิดและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การใช้สื่อสังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง