ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความถนัดทางการเรียนแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้เงื่อนไขการทวนคำตอบที่แตกต่างกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนฤมล ขุนไกร
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ , ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
คำสำคัญ โปรแกรมการทดสอบความถนัดทางการเรียน;ความถนัดทางการเรียน;การทดสอบแบบพหุมิติ
หน่วยงาน โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โปรแกรมการทดสอบความถนัดทางการเรียนแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ ใช้เพื่อตรวจสอบความถนัดของนักเรียน ซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลการทดสอบและแนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายอาชีพและสายสามัญที่ตรงกับความถนัดของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mcasat-naruemon.com/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความถนัดทางการเรียนแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้เงื่อนไขการทวนคำตอบที่แตกต่างกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง