ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทร์จิรา สืบวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม สุภาภรณ์ , มานัส , ศรัญญู , ไลลา , สุนารี
คำสำคัญ โลจิสติกส์;โซ่อุปทาน;โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์มีส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานที่ช่วยในการวางแผนควบคุมการไหลของกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล และยังมีการเก็บรักษาสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังรวมไปถึงการเก็บสิ้นค้าระหว่างจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ งานด้านโลจิสติกส์ยังรวมถึงงานด้านการจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
Creative Commons License


โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง