ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย “Tamis”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ เครื่องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นักวิจัยไทย เนคเทค/สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้รวดเร็วและสะดวก โดยพัฒนา Tamis เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานอื่น ๆ ในอนาคต โดยนําอุปกรณ์แท็บเล็ตแอนดรอยด์มาใช้แทนฟอร์มแบบกระดาษ ซึ่งใช้งานได้ตั้งแต่ การรับลงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้บัตรประชาชนเสียบที่เครื่องเพื่ออ่านและบันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นยํา ในขั้นตอนการตรวจประเมินแปลง ผู้ตรวจสามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ตามเวลาจริง ช่วยลดขั้นตอนการทํางาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1sc8fQLYmoU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย “Tamis” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง