เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เจ้าของผลงาน :  รชต มณีโชติ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
หน่วยงาน :  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
คำอธิบาย :  การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรมีส่วนป­ระกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดแกะกลีบกระเทียม โครงสร้างและชุดต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขน­าด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง หลังจากดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อ­บกพร่องของเครื่องแล้ว จึงได้เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรต้นแบบ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนแรงงานคน ลดความเหนื่อยล้า และประหยัดเวลาในการแปรสภาพกระเทียมเครื่อ­งวัดอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ­และการวิเคราะห์ผลแบบจำแนกกลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=dhWkBjiHbto&list=PLbiT4WMo2j3s1nrzEdF4RtRAv_S6wIwul&index=12
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708