ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โปรแกรมสัมผัสภาพและวาดภาพระบายสีสำหรับคนตาบอด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สัญชัย สันติเวส
คำสำคัญ โปรแกรม;ภาพและวาดภาพระบายสี;คนตาบอด
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องสร้างขึ้นเนื่องจากต้องการสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดทางอารมณ์ของตนผ่านการขีดการเขียนหรือการวาดรวมถึงวิธีการต่างๆเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ผู้พิการทางสายตาจะชื่นชมศิลปะได้อย่างไรนั้น ประสาทสัมผัสของมนุษย์ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสคือคุณสมบัติที่สมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งการรับรู้ทางสุนทรียภาพทางศิลปะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันทำให้การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับคนพิการตาบอดสนิทตั้งแต่เกิดนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของดร.สัญชัย สันติเวสจึงทำให้เกิดเป็นโครงการวิจัยเรื่องการแสดงออกการวาดภาพระบายสีและการรับรู้สีสันของศิลปะโดยใช้ระดับเสียงสำหรับคนตาบอดสนิดตั้งแต่เกิด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FCSO4L2Xk_k
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
  • ศิลปะ
  • การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
Creative Commons License


โปรแกรมสัมผัสภาพและวาดภาพระบายสีสำหรับคนตาบอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง