ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความแข็งแรงและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซี่อะพาไทต์/ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวภายใต้สารละลายของเหลวในร่างกายจำลอง (SBF)
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Strength and Bioactivity of Hydroxyapatite/White Portland Cement (HAp/WPC) under Simulated Body Fluid (SBF) Solution
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวีระพล ทับทิมดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Weerapol Taptimdee
เจ้าของผลงานร่วม Prinya Chindaprasirt , Yuichi Otsuka , Yoshiharu Mutoh , Teerawat Laonapakul
คำสำคัญ in vitro test;compressive strength;apatite formation
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย วัสดุเซรามิคที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสเฟตได้ถูกนำมาใช้งานในทางการแพทย์มากมายโดยเฉพาะไฮดรอกซี่อะพาไทต์ (HAp) การประยุกต์ใช้ HAp วิธีการหนึ่งที่นิยมคือการนำไปเคลือบลงบนผิววัสดุเพื่อช่วยเพิ่มสมบัติของวัสดุปลูกฝังให้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มันยังมีข้อจำกัดในด้านความแข็งแรง ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ WPC มาผสมร่วมกับ HAp ซึ่งพบว่า การเติม WPC ลงไปใน HAp จะช่วยเพิ่มสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงอัดให้สูงขึ้นและช่วยเพิ่มสมบัติทางชีวภาพด้านการฟอร์มตัวของ HAp บนพื้นผิวให้สูงขึ้นด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scientific.net/MSF.975.88
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง