ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์พลังงานต่ำ (Purified biodiesel production unit using a continuous flow multimode-double feed microwave heating)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ , นายศิริพรรณ กลั่นศิริ , ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโซ
คำสำคัญ น้ำมันพืช;คลื่นไมโครเวฟ;ไบโอดีเซล
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-564-3001 ต่อ 3132, 3002 โทรสาร 02-564-3010 มือถือ 080-440-6274 E-mail: smalee@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบผลิตไบโอดีเซลพลังงานต่ำ เป็นระบบที่ทำการผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว/น้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยอาศัยการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่องที่มีระบบป้อนคลื่นด้วยแมกนีตรอน 2 ตัว เพื่อให้การกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ไบโอดีเซลดิบที่ได้ถูกผ่านเข้าสู่กระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ด้วยถังอัจฉริยะ ทำให้ได้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานและพร้อมใช้งาน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง