ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากลไกควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องหว่านปุ๋ยแบบ Multi-fertilization เพื่อการหว่านปุ๋ยที่แม่นยำในแปลงปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ
คำสำคัญ พัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยในสวนปาล์ม;Multi-fertilizer
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย "พัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยในสวนปาล์มแบบ Multi-fertilizer ชนิดต่อพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์สําหรับใช้งานในสวนปาล์มน้ำมันเครื่องหว่านปุ๋ยในสวนปาล์มแบบ Multi-fertilizer สามารถทํา การหว่านปุ๋ยทังหมด 4 ชนิดได้พร้อมกันและถูกออกแบบมาเพื่อสามารถปรับอัตราการหว่านของปุ๋ยแต่ละชนิดได้ตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันและออกแบบให้หว่านปุ๋ยไปยังตําแหน่งการหว่านที่เหมาะสมตาม Map Based Application ได้อย่างแม่นยํา"
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การพัฒนากลไกควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องหว่านปุ๋ยแบบ Multi-fertilization เพื่อการหว่านปุ๋ยที่แม่นยำในแปลงปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง