ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development and Knowledge Transfer of The Intelligent Forest Fire Surveillance System
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof.Dr. Panjai Tantatsanawong
คำสำคัญ แบบจำลองการเกิดไฟป่า;ระบบเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า;อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม CANARIN โดยศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย ดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อทำการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ จากนั้นได้พัฒนาแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทำการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และระบบเครือข่าย 3G/4G ข้อมูลที่ได้รับจากโหนดเซ็นเซอร์จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจำลองการเกิดไฟป่า ซึ่งแบบจำลองนี้ใช้ในการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line notify เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทำการดับไฟได้อย่างทันท่วงที องค์ความรู้ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่าตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Creative Commons License


การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง