ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นางประภาชื่น คงสินธ์ , รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา , ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล , ดร.ชลิตา สุวรรณ , ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ , ดร.วรรณทิชา ลาภศิริ , นายสุรพงษ์ ดาราม , นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต , นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ , นางสาวสุชาดา วังอนานนท์ , นายณพล อนุตตรังกูร
คำสำคัญ แผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ;การจัดการน้ำ;การจัดการน้ำลุ่มน้ำปราจีน;การจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองสารภี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ศึกษาสภาพพื้นที่และรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านคุณภาพน้ำจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี โดยใช้พื้นที่ลุ่มน้ำสารภีเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Empower) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี โดยการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทรัพยากรน้ำ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง