ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Effect of Carbon on Eicosapentaenoic Acid (EPA) and Fucoxanthin Production from Phaeodactylum tricornutum under Mixotrophic Condition
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวธนพร เฉิดสกุลกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Thanaporn Cherdsakulkij
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ , รศ.ดร.อนงค์ จีรภัทร์
คำสำคัญ กรดไขมันอีพีเอ;กลีเซอรอลดิบ;น้ำตาล;ฟิวโคแซนทิน;Phaeodactylum tricornutum
หน่วยงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย Phaeodactylum tricornutum เป็นไดอะตอมเซลล์เดี่ยว ที่มีความสามารถในการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินได้สูง ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีการนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมอาหารและยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกันต่อการผลิตชีวมวล กรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจาก P. tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค โดยใช้แหล่งคาร์บอน 4 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลฟรุกโทส กลีเซอรอลดิบ และกลีเซอรอลบริสุทธิ์ ผลจากการศึกษาพบว่ากลีเซอรอลดิบให้ผลผลิตชีวมวล (272.67±2.57 mg/L) ผลผลิตกรดไขมันอีพีเอ (2.52±0.14 mg/L) และผลผลิตฟิวโคแซนทิน (12.04±0.04 mg/L) สูงสุด จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจาก P. tricornutum ภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค และสามารถนำไปพัฒนาเป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยงไดอะตอมชนิดนี้ในระดับอุตสาหกรรมได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง