ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Digital Economy and the Future of Work
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และคณะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Assoc. Prof. Naruemon Thabchumpon, Ph.D. et al.
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร , อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ , นายอรรคณัฐ วันทะนะสมบัติ , ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ , ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม , อ.ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์ , รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ , นายอนรรฆ พิทักษ์ธานินทร์ , ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล , อ.ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ , ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล , นายจตุพร สุวรรณสุขุม , อ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ , Pyone Myat Thu , อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล , อ.ดร.ประชาธิป กะทา , อ.ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี , อ.ดร.สรสิช สว่างศิลป์ , Pred Evans , อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์
คำสำคัญ เศรษฐกิจดิจิทัล;งานในอนาคต;อาเซียน
หน่วยงาน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การเติบโตของการค้าปลีกดิจิทัลทั้งห้าประเทศส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่การค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น แต่ก็แข่งขันกันอย่างรุนแรงท่ามกลางแพลตฟอร์มดิจิทัลยักษ์ใหญ่ หลายคนเป็นทั้งแรงงานในเวลาปกติและเป็นผู้ประกอบการหลังเวลางาน จนส่งผลให้เส้นแบ่งการทำงานระหว่างลูกจ้างกับผู้ประกอบการพล่าเลือนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
  • สหสาขาวิชาการ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง