ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำนมรำข้าวอินทรีย์ชนิดพาสเจอร์ไรส์และพร้อมชง (INSTANT AND PASTEURIZED ORGANIC RICE BRAN MILK)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอัฏฐพล อิสสระ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ / รำข้าว / เครื่องดื่มพร้อมชง / เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57100
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รำข้าวเป็นผลิตผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการสีข้าว รำข้าวที่ได้นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยเป็นแหล่งของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินบี และแร่ธาตุต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย อย่างไรก็ตามผลพลอยได้ส่วนใหญ่มักจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันรำข้าว และส่วนผสมของอาหารสัตว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพบว่า ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มถือเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับข้าว (น้ำนมข้าว) หรือนำสารสกัดจากข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพบ้างแล้วในปัจจุบัน แต่ยังไม่พบการนำรำข้าวอินทรีย์มาใช้ผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการนำรำข้าวอินทรีย์มาเพิ่มมูลค่าโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำนมรำข้าว” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรำข้าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีเศษเหลือเกิดขึ้นจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง