ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 1
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Policies and measures to support and prevent the impact of COVID - 19 on Labor and Employment Phase 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ ืNUTTANAN WICHITAKSORN
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คำสำคัญ โควิด-19, ผลกระทบ, แรงงาน, การจ้างงาน, นโยบายและมาตรการ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย ปัญหาด้านแรงงานและการจ้างงานไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงวิกฤต COVID-19 แต่เป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและยังแก้ไขไม่ได้ เช่น ปัญหาการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการและแรงงาน (Matching) การเรียนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Supply Push) การให้ความช่วยเหลือแรงงานไม่ทั่วถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ดังนั้น การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาเชิงระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการออกแบบมาตรการและนโยบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thai-explore.net
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง